PROIZVODI I USLUGE  |  Vertikalna signalizacija

B 22

TIP FOLIJE: min. klasa I – 3M Engineer Grade (RA1)

DIMENZIJE: Ø90 / Ø60 / Ø40 / Ø30 cm

Zabrana prometa za vozila čija ukupna širina prelazi određenu širinu

Označava cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima čija ukupna širina prelazi širinu označenu na prometnom znaku. Brojevi na znaku dani su kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa. Širina slobodnog cestovnog profila mora biti najmanje 0,40 m iznad širine naznačene na znaku.

ZNAKOVI IZRIČITIH NAREDBI

 

B 01*

B 02*

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14

B 15

B 16

B 17

B 18

B 19

B 20

B 21

B 22

B 23

B 24

B 25

B 26

B 27

B 28

B 28-1

B 29

B 30

B 31

B 32

B 33

B 31-1

B 33-2

B 34

B 35

B 36

B 37

B 38

B 39

B 40

B 41

B 42

B 42-1

B 43

B 44

B 45

B 45-1

B 45-2

B 45-3

B 45-4

B 45-5

B 45-6

B 47-2

B 46

B 48

B 46-1

B 46-2

B 47

B 47-1