PROIZVODI I USLUGE  |  Vertikalna signalizacija

MONTAŽA ZNAKOVA

 

Prometna signalizacija predstavlja skup znakova i oznaka čija je zadaća upravljati i regulirati odvijanje prometa na prometnoj mreži te informirati i upozoriti sudionike u prometu na trenutačno stanje na određenoj dionici ceste.

Prometni znakovi postavljaju se s desne strane ceste uz kolnik u smjeru kretanja vozila tako da ne ometaju kretanje svih sudionika u prometu. Iznimno, prometni znak može se postaviti i na suprotnoj, lijevoj strani ceste ili iznad kolnika, ali se pritom izrađuju od retroreflektirajućih materijala najmanjeg koeficijenta retrorefleksije razreda RA2 ukoliko područje ceste na kojem se postavljaju nije osvjetljeno cestovnom rasvjetom.

Na isti stup mogu se postaviti najviše dva prometna znaka, čiji koeficijent retrorefleksije mora biti istog razreda (RA1, RA2, RA3). Ako se na isti stup postavljaju različite vrste prometnih znakova, znakovi opasnosti moraju uvijek biti postavljeni na vrhu stupa. Dopunske ploče, koje pobliže određuju značenje prometnog znaka kojemu su dodani, sastavni su dio tog prometnog znaka ispod kojeg su postavljene.  

DIMENZIJE I UDALJENOSTI

Dimenzije postavljenih prometnih znakova i dopunskih ploča na istom stupu, u pravilu, moraju odgovarati sljedećem:

  • trokut duljine stranice 120 cm u paru s krugom promjera 90 cm, odnosno kvadratom i pravokutnikom duljine stranice 90 cm.
  • trokut duljine stranice 90 cm u paru s krugom promjera 60 cm, odnosno kvadratom i pravokutnikom duljine stranice 60 cm.
  • trokut duljine stranice 60 cm u paru s krugom promjera 40 cm, odnosno kvadratom i pravokutnikom duljine stranice 40 cm.

Prometni znakovi smješteni uz kolnik izvan naselja postavljaju se na visini od 1,2 do 1,5 m (osim iznimki propisanih Člankom 12. Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama), dok se znakovi u naseljima smješteni uz kolnik postavljaju na visini 0,30 do 2,20 m. Prometni znakovi smješteni iznad kolnika postavljaju se na minimalnoj visini od 4,5 m, odnosno, u pravilu, 5,0 m. Visine se računaju od površine kolnika do donjeg ruba prometnog znaka, a ako se prometni znak postavlja zajedno s dopunskom pločom računa se do donjeg ruba dopunske ploče.

Stup prometnog znaka se postavlja najviše do 2 m od kolničkog ruba, a iznimno se na autocestama i brzim cestama može postaviti najviše do 3 m. Vodoravni razmak između ruba kolnika i najbližeg ruba prometnog znaka iznosi najmanje 0,30 m u naselju, odnosno 0,5 m izvan naselja te 0,25 m od biciklističke staze. Iznimno, prometni znak se može postaviti na konzolni nosač, semaforski stup, ostale stupove uz cestu (npr. stupovi javne rasvjete) te druge konstrukcije ako je tako postavljen znak uočljiviji za sudionike u prometu.

Pri postavljanju prometni znak treba zakrenuti za 3-5° u odnosu na os prometnice da se izbjegne intenzivna refleksija i smanji kontrast oznaka, znaka i pozadine koja je osvijetljena.

STUPOVI I VEZNI ELEMENTI (ŠELNE)

Pričvršćivanje prometnih znakova mora biti izvedeno na način da s prednje strane znaka nema vidljivog mjesta pričvršćivanja. Elementi za pričvršćivanje moraju biti izvedeni tako da se onemogući okretanje prometnog znaka oko osi stupa. Vijci se moraju osigurati protiv samoodvijanja.

Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove koji su izrađeni od Fe cijevi i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja ili na aluminijske stupove. Prometni znakovi većih dimenzija, kao što su ploče za vođenje prometa, postavljaju se pomoću montažnih elemenata na aluminijske “I” nosače.

Broj nosača ovisi o površini prometnog znaka i iznosi:

  • površina znaka do 8 m2, 2 nosača IP Al. 180 mm
  • površina znaka od 8 m2 do 15 m2, 3 nosača IP Al 180 mm ili 2 nosača IP Al 240 mm.

TEMELJI

Stupovi prometnih znakova su kvadratnog ili kružnog presjeka, te se postavljaju u betonske temelje minimalne kakvoće betona C 20/25 (čvrstoće 25 N/mm2) dok se za prometne znakove većih dimenzija zbog povećanja čvrstoće i sigurnosti najčešće koristi klasa betona C 25/30 (čvrstoće 30 N/mm2).

Oblik temelja znakova izvodi se kao zarubljena piramida čije su stranice donjeg kvadrata 30 cm, a gornjeg 20 cm. Veliki znakovi pravokutnoga oblika postavljaju se na dva stupa, a iznimno veliki na konstrukciju za koju je potreban posebni statički proračun. Proračun treba uzeti u obzir lokalne meteorološke uvjete (učestalost, jačina i smjer vjetrova, vrstu tla i td.).

Dimenzije znakova određene su Pravilnikom i normama.