Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

H45

Polja za usmjeravanje prometa - Između dva prometna traka sa istim smjerovima

Označava polje za usmjeravanje prometa između dva prometna traka sa istim smjerovima. Oznaka se može izvoditi i za označavanje polja za usmjeravanje prometa na ulazno ili izlaznom kraku na autocesti, odnosno brzoj cesti.

Polja za usmjeravanje prometa

Polja za usmjeravanje prometa označavaju površinu na kojoj je zabranjen promet i na kojoj nije dopušteno zaustavljanje i parkiranje vozila između dva traka sa suprotnim smjerovima, između dva traka s istim smjerovima, na mjestu otvaranja posebne trake za skretanje, ispred otoka za razdvajanje prometnih tokova, na ulaznom kraku na autocesti te na izlaznom kraku s autoceste. Crta usmjeravanja označava mjesto promjene slobodne površine kolnika ispred čvrstih prepreka koje se nalaze na cesti ili na njezinim rubovima. Crte usmjeravanja mogu biti ispred otoka za prestrojavanje vozila javnog prijevoza putnika, za oblikovanje prepreke na rubu ceste te za označavanje promjene korisne površine kolnika. Označavanje prometnih površina za posebne namjene služi za obilježavanje mjesta namijenjenih isključivo za posebne namjene. Obilježavanje mjesta za parkiranje vozila služi za označavanje prostora za parkiranje.

Parkiranje u odnosu na rub kolnika može biti uzdužno, koso i okomito.

Povratak na oznake na kolniku