Totemi

Totemi se koriste za naglašavanje i upućivanje na određene lokacije ili objekte. Izrađuju se prema idejnom rješenju investitora o čemu ovise i primjenjeni materijali.

Isti se mogu izraditi od reflektirajučih materijala bez rasvjete ili se primjenjuje unutarnja ili vanjska rasvjeta (u pravilu LED rasvjeta).